Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Consulterende raadsbijeenkomst

en informerend blok

dinsdag 21 juni 2022

19:00 - 22:00

Locatie
raadzaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:05:08 - 00:06:28 - Janna Booij-Venekamp
 2. Besluit

  n.v.t.

  Er wordt een presentatie gegeven over de plannen voor de herinrichting van de winkelstraten. Er worden veel ver-duidelijkende vragen gesteld n.a.v. de presentatie. In-formatie toegezegd over participatie in dit proces.

  00:12:37 - 00:12:39 - Bert Homan
  00:12:39 - 00:12:41 - Janna Booij-Venekamp
  00:12:41 - 00:13:03 - Bert Homan
  00:13:09 - 00:13:14 - Henk Santing
  00:13:21 - 00:13:23 - Bert Homan
  00:13:23 - 00:15:48 - Henk Santing
  00:15:48 - 00:15:50 - Sjoerd Bakker
  00:15:50 - 00:15:52 - Janna Booij-Venekamp
  00:15:52 - 00:17:43 - Sjoerd Bakker
  00:17:43 - 00:17:44 - Jannie Drenthe
  00:17:44 - 00:17:46 - Janna Booij-Venekamp
  00:17:46 - 00:17:50 - Jannie Drenthe
  00:17:50 - 00:17:55 - Janna Booij-Venekamp
  00:17:55 - 00:19:48 - Jannie Drenthe
  00:21:07 - 00:21:11 - Henk Santing
  00:21:50 - 00:21:52 - Janna Booij-Venekamp
  00:21:52 - 00:23:03 - Ria Haan
  00:23:03 - 00:23:04 - Henk Santing
  00:23:04 - 00:23:05 - Janna Booij-Venekamp
  00:23:05 - 00:24:07 - Henk Santing
  00:24:07 - 00:24:08 - Sjoerd Bakker
  00:24:08 - 00:26:13 - Janna Booij-Venekamp
  00:26:13 - 00:26:15 - Henk Santing
  00:26:15 - 00:26:16 - Janna Booij-Venekamp
  00:26:16 - 00:27:01 - Henk Santing
  00:27:01 - 00:27:09 - Janna Booij-Venekamp
  00:27:09 - 00:28:56 - Sjoerd Bakker
  00:29:25 - 00:29:32 - Janna Booij-Venekamp
  00:29:32 - 00:30:43 - Dorien van de Kant
  00:30:43 - 00:30:45 - Janna Booij-Venekamp
  00:30:45 - 00:32:23 - Jannie Drenthe
  00:32:23 - 00:32:27 - Steven van Luijk
  00:32:27 - 00:34:03 - Henk Santing
  00:36:10 - 00:36:14 - Steven van Luijk
  00:36:14 - 00:36:32 - Henk Santing
  00:36:35 - 00:36:39 - Michiel Hasslacher
  00:36:39 - 00:36:40 - Janna Booij-Venekamp
  00:36:40 - 00:37:44 - Michiel Hasslacher
  00:38:02 - 00:38:08 - Bert Homan
  00:38:40 - 00:38:42 - Henk Santing
  00:38:42 - 00:38:44 - Janna Booij-Venekamp
  00:38:44 - 00:38:52 - Henk Santing
  00:38:52 - 00:39:00 - Janna Booij-Venekamp
  00:39:00 - 00:40:24 - Luc Rengers
  00:40:50 - 00:40:51 - Steven van Luijk
  00:40:51 - 00:40:52 - Janna Booij-Venekamp
  00:40:52 - 00:42:11 - Steven van Luijk
  00:42:11 - 00:42:15 - Janna Booij-Venekamp
  00:42:15 - 00:42:49 - Jannie Drenthe
  00:42:49 - 00:51:13 - Janna Booij-Venekamp
 3. Besluit

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni.

  Op 20 januari jl. heeft de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de uitbreiding van dit trafostation. Er is hierop één zienswijze ingediend. Voor-gesteld wordt om een verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van het trafostation af te geven.
  Op dit agendapunt voeren twee insprekers het woord. De heer Bakker en de heer Maijenburg. Beide insprekers geven aan geluidshinder te ervaren van het trafostation, en vragen de raad om bij Tennet en Enexis aan te dringen op meer geluid reducerende maatregelen.
  Een aantal raadsleden heeft een bezoek gebracht aan het betreffende trafostation en geeft aan dit als waardevol te hebben ervaren.
  De uitbreiding van het trafostation wordt als noodzakelijk geacht.
  Er wordt gevraagd naar de VNG richtlijn. De vraag hierbij is wat precies de impact van deze richtlijn zou kunnen zijn om dit plan.
  Er is een planschadeovereenkomst opgesteld. Is deze voldoende juridisch dicht om bij geschillen van nut te zijn.
  Het participatietraject, dat is uitgevoerd door Tennet en Enexis, is voor een aantal fracties erg belangrijk. Een aan-tal inwoners geeft aan hier niet tevreden over te zijn.
  De heer Rengers geeft aan dit onderwerp graag als be-spreekpunt geagendeerd te willen zien tijdens de verga-dering van 30 juni.
  Wethouder Staal reageert op de bijdragen van de inspre-kers en raadsleden. Hij geeft aan dat de VNG richtlijn niet van toepassing is op de bestaande situaties, zoals waar het hier om gaat. Hierdoor is de gemeente verplicht te toetsen aan de wet geluidshinder. In de vergunningsaan-vraag zijn aanvullend hierop nog wel lagere waarden op-genomen. Verwachtingen management t.a.v. participatie-trajecten acht de wethouder ook van belang. In dit geval is de gemeente
  In de tweede termijn wordt gevraagd of de raad nog in-vloed zou kunnen uitoefenen op het eventueel inpakken van het derde trafostation om de geluidsoverlast verder te reduceren. De wethouder reageert hierop dat de der-de trafo wel ingepakt zou kunnen worden, maar dat dit door de gemeente niet afgedwongen kan worden.

  00:51:13 - 00:51:24 - Janna Booij-Venekamp
  00:51:24 - 00:52:08 - Willard Bouwmeester
  00:52:20 - 00:52:26 - Janna Booij-Venekamp
  00:52:26 - 00:52:54 - Henk Santing
  00:52:54 - 00:53:01 - Janna Booij-Venekamp
  00:53:01 - 00:54:33 - Michiel Hasslacher
  00:54:33 - 01:00:24 - Janna Booij-Venekamp
  01:03:47 - 01:03:55 - Luc Rengers
  01:03:55 - 01:04:01 - Janna Booij-Venekamp
  01:04:01 - 01:05:07 - Jannie Drenthe
  01:05:07 - 01:05:56 - Janna Booij-Venekamp
  01:05:56 - 01:08:37 - Tjerk Medemblik
  01:08:39 - 01:08:42 - Janna Booij-Venekamp
  01:08:45 - 01:09:27 - Henk Santing
  01:09:30 - 01:09:34 - Janna Booij-Venekamp
  01:09:35 - 01:11:08 - Ingeborg Trul-Kreuze
  01:11:13 - 01:11:16 - Janna Booij-Venekamp
  01:11:17 - 01:12:29 - Jannie Drenthe
  01:12:29 - 01:12:30 - Tjerk Medemblik
  01:12:30 - 01:12:32 - Janna Booij-Venekamp
  01:12:32 - 01:12:59 - Tjerk Medemblik
  01:12:59 - 01:13:01 - Jannie Drenthe
  01:13:48 - 01:13:55 - Janna Booij-Venekamp
  01:13:57 - 01:14:01 - Luc Rengers
  01:14:01 - 01:14:02 - Janna Booij-Venekamp
  01:14:02 - 01:14:41 - Luc Rengers
  01:14:43 - 01:14:49 - Janna Booij-Venekamp
  01:14:49 - 01:17:27 - Cor Staal
  01:17:27 - 01:17:36 - Jannie Drenthe
  01:17:36 - 01:18:42 - Cor Staal
  01:18:42 - 01:19:05 - Janna Booij-Venekamp
  01:22:41 - 01:23:14 - Tjerk Medemblik
  01:23:14 - 01:23:37 - Luc Rengers
  01:23:37 - 01:23:46 - Tjerk Medemblik
  01:23:46 - 01:24:04 - Luc Rengers
  01:24:08 - 01:24:09 - Tjerk Medemblik
  01:24:12 - 01:24:13 - Luc Rengers
  01:24:14 - 01:24:15 - Janna Booij-Venekamp
  01:24:18 - 01:24:33 - Ingeborg Trul-Kreuze
  01:24:33 - 01:24:37 - Janna Booij-Venekamp
  01:24:37 - 01:24:59 - Jannie Drenthe
  01:25:00 - 01:25:16 - Janna Booij-Venekamp
  01:25:20 - 01:26:53 - Cor Staal
  01:26:53 - 01:27:31 - Janna Booij-Venekamp
 4. Besluit

  Het agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni.

  Op 18 november 2021 heeft de raad besloten het ont-werpbestemmingsplan Voormalig Acmesaterrein met de bijbehorende stukken vrij te geven voor terinzagelegging en een financiële bijdrage aan Actium verstrekt als bijdra-ge aan de onrendabele top van de te bouwen sociale huurwoningen in het gebied. Dat heeft tot 20 zienswijzen geleid. In het voorliggende voorstel wordt voorgesteld om deze ingediende zienswijzen te beantwoorden en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Ook ligt het beeldkwaliteitsplan Acmesa Assens als toetsingskader voor en wordt besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.
  Namens de buurtvereniging Oranjestraat e.o. wordt op dit onderwerp ingesproken. De inspreker stelt vragen over de speeltuin in het plan die ook zal dienen als water opslag, hij vraagt hierbij waarom er van de VNG norm wordt afgeweken hierin. Ook wordt er gevraagd naar het heien, dit is volgens de buurtvereniging niet mogelijk zonder schade aan panden te realiseren. Bouwverkeer van en naar het bouwverkeer zijn ook een zorg van de buurtvereniging, evenals de parkeergelegenheid voor bewoners en de ontsluiting van het verkeer.
  De PvdA geeft aan dat de meer dan 30 procent sociale huurwoningen die in de plan gerealiseerd worden niet uitgeruild zouden mogen worden voor minder sociale huur in andere wijken. Ook andere fracties geven aan tevreden te zijn over de hoeveelheid sociale huurwonin-gen die hier gerealiseerd zullen worden.
  Vanuit verschillende fracties worden zorgen geuit ten aanzien van het heien en de eventuele schade die dit zou kunnen opleveren aan bestaande woningen. Er wordt dan ook aan de wethouder gevraagd hoe dit heien in dit project niet tot schade zal leiden. Ook zijn er vragen over de parkeer en speelvoorzieningen.
  De wethouder geeft aan de hoeveelheid sociale huurwo-ningen niet te gaan uitruilen voor sociale huurwoningen in andere wijken. Er is juist extra geïnvesteerd om deze hoeveelheid sociale huurwoningen te realiseren.
  Verder maakt de wethouder onderscheid tussen bouw-schade; hiervoor is de bouwer aansprakelijk en hiervoor is ook een 0-meting aangevraagd en planschade; hiervoor is een overeenkomst opgesteld (NALUISTEREN)
  Ten aanzien van de speeltuin geeft de wethouder aan dat de speeltuin in samenspraak met de inwoners/buurt ontworpen zal worden volgens de door de raad vastgestelde BOSS visie.
  N.a.v. de vragen over het heien geeft de wethouder aan dat er niet altijd afgedwongen kan worden dat er niet geheid zal worden. Er moeten in dit plan houten palen gebruikt worden. De woningbouwcorporatie heeft toegezegd dat dit trillingvrij/trilling arm zal gebeuren, er zal dus afgezien worden van traditioneel heien.
  In samenspraak met de vereniging zal een plan gemaakt worden t.a.v. het bouwverkeer en ook bij de het parkeren zal overleg met de buurt plaatsvinden. (TERUGKIJKEN)

  01:49:11 - 01:50:03 - Janna Booij-Venekamp
  01:50:24 - 01:51:24 - Bas Ananias
  01:51:29 - 01:52:03 - Janna Booij-Venekamp
  01:52:06 - 01:53:15 - Cindy Vorselman-Derksen
  01:53:17 - 01:53:19 - Janna Booij-Venekamp
  01:53:21 - 01:53:52 - Sandra Alberts
  01:53:53 - 01:53:58 - Janna Booij-Venekamp
  01:53:58 - 01:54:48 - Tjerk Medemblik
  01:54:49 - 01:54:52 - Janna Booij-Venekamp
  01:54:54 - 01:57:19 - Henk Santing
  01:57:20 - 01:57:24 - Janna Booij-Venekamp
  01:57:28 - 01:58:57 - Jan Talens
  01:58:57 - 01:59:02 - Janna Booij-Venekamp
  01:59:02 - 02:01:13 - Sjoerd Bakker
  02:01:14 - 02:01:18 - Janna Booij-Venekamp
  02:01:21 - 02:02:29 - M.O. Deen
  02:02:29 - 02:02:34 - Janna Booij-Venekamp
  02:02:34 - 02:03:40 - Bas Ananias
  02:03:40 - 02:03:52 - Janna Booij-Venekamp
  02:03:52 - 02:06:53 - Cor Staal
  02:06:53 - 02:06:55 - Kees Boonzaaijer
  02:06:55 - 02:06:56 - Janna Booij-Venekamp
  02:06:56 - 02:07:48 - Kees Boonzaaijer
  02:07:48 - 02:10:55 - Cor Staal
  02:10:55 - 02:11:15 - Janna Booij-Venekamp
  02:13:19 - 02:13:40 - Sandra Alberts
  02:13:40 - 02:13:44 - Janna Booij-Venekamp
  02:13:44 - 02:13:59 - Bas Ananias
  02:14:01 - 02:14:10 - Janna Booij-Venekamp
  02:14:13 - 02:15:08 - Jan Talens
  02:15:08 - 02:15:13 - Janna Booij-Venekamp
  02:15:17 - 02:17:37 - Cor Staal
  02:17:37 - 02:18:55 - Janna Booij-Venekamp
 5. Besluit

  Het agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni.

  Mede naar aanleiding van een toezegging inzake energiearmoede is er gewerkt aan dit plan van aan-pak. De kosten voor uitvoering van het plan van aan-pak zijn voor het eerste jaar naar schatting iets meer dan € 2,1 miljoen. Voor het eerste jaar zijn voldoende middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt om in te stemmen met dit plan van aanpak.
  Er wordt overwegend positief gereageerd op dit plan van aanpak.
  Vanuit de fractie van 50PLUS wordt de suggestie gedaan om proactief inwoners te benaderen voor de zogenoem-de ‘fix brigade’.
  Er wordt extra aandacht gevraagd voor de lage en lage-middeninkomens. Ook wordt er aandacht gevraagd voor het laagdrempelig meenemen van inwoners in de ont-wikkelingen. Er wordt gevraagd naar de rol van de ener-gieadviseurs met name in de grote verduurzamende maatregelen die je aan je woning kunt toepassen.
  De wethouder reageert dat dit uitvoeringplan past binnen de plannen van dit nieuwe college. Er wordt gericht op het informeren, adviseren en motiveren en het mederea-liseren. De tips die vanuit de raad zijn aangedragen wor-den meegenomen door de wethouder. Bij de altijd-goed-maatregelen gaat het om de kleinere maatregelen die je eenvoudig zou kunnen toepassen in woningen.
  Vraag vanuit de SP wordt nog gevraagd of er ook gekeken wordt naar de afgewezen aanvragen voor energietoesla-gen.
  In de tweede termijn geeft de fractie van GroenLinks mee dat wat hen betreft het belang van isoleren groter is dan het verlagen van de temperatuur van de CV. Ook de werkwijze van de energiecoaches wordt besproken. Er wordt gevraagd of er ook gesprekken gevoerd worden met andere woningbouwcorporaties.
  De wethouder reageert op de gestelde vragen en opmer-kingen.

  02:18:55 - 02:20:08 - Bouke Weening
  02:20:08 - 02:20:14 - Janna Booij-Venekamp
  02:20:14 - 02:21:16 - Clemens Otto
  02:21:16 - 02:21:20 - Janna Booij-Venekamp
  02:21:24 - 02:23:07 - Paul van der Kolk
  02:23:08 - 02:23:11 - Janna Booij-Venekamp
  02:23:14 - 02:25:51 - Henk Santing
  02:25:53 - 02:25:56 - Janna Booij-Venekamp
  02:25:58 - 02:27:46 - Ingeborg Trul-Kreuze
  02:27:46 - 02:27:51 - Janna Booij-Venekamp
  02:27:51 - 02:28:50 - Jannie Drenthe
  02:28:50 - 02:28:57 - Janna Booij-Venekamp
  02:29:04 - 02:30:21 - Anita de Rijke-Criens
  02:30:22 - 02:30:26 - Janna Booij-Venekamp
  02:30:34 - 02:34:56 - Martin Rasker
  02:34:56 - 02:34:58 - Jannie Drenthe
  02:34:58 - 02:34:59 - Janna Booij-Venekamp
  02:34:59 - 02:35:05 - Jannie Drenthe
  02:35:05 - 02:35:17 - Martin Rasker
  02:35:27 - 02:35:28 - Jannie Drenthe
  02:35:43 - 02:36:12 - Martin Rasker
  02:36:12 - 02:36:18 - Jannie Drenthe
  02:36:18 - 02:36:25 - Martin Rasker
  02:36:25 - 02:37:01 - Janna Booij-Venekamp
  02:37:01 - 02:37:56 - Paul van der Kolk
  02:37:58 - 02:38:01 - Janna Booij-Venekamp
  02:38:03 - 02:38:04 - Anita de Rijke-Criens
  02:39:22 - 02:39:26 - Janna Booij-Venekamp
  02:39:26 - 02:40:04 - Bouke Weening
  02:40:06 - 02:41:18 - Anita de Rijke-Criens
  02:41:18 - 02:41:19 - Bouke Weening
  02:41:19 - 02:41:22 - Janna Booij-Venekamp
  02:41:22 - 02:41:45 - Bouke Weening
  02:41:46 - 02:41:48 - Janna Booij-Venekamp
  02:41:48 - 02:42:15 - Bert Homan
  02:42:16 - 02:42:20 - Janna Booij-Venekamp
  02:42:23 - 02:43:02 - Dennis Klingenberg
  02:43:03 - 02:43:09 - Janna Booij-Venekamp
  02:43:09 - 02:44:04 - Ingeborg Trul-Kreuze
  02:44:04 - 02:44:07 - Janna Booij-Venekamp
  02:44:08 - 02:44:29 - Jannie Drenthe
  02:44:31 - 02:44:40 - Janna Booij-Venekamp
  02:44:43 - 02:46:37 - Martin Rasker
  02:46:37 - 02:47:44 - Janna Booij-Venekamp