Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Op deze website vindt u alle ingekomen stukken. De ingekomen stukken bestaan uit alle post die gericht is aan de gemeenteraad.


De brieven worden beschikbaar gesteld aan de raad en op de lijst ingekomen stukken (LIS) geplaatst. De LIS vormt een overzicht van alle ingekomen stukken en wordt behandeld tijdens de raadsvergadering.


De LIS wordt een week voor de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Raadsleden hebben op deze manier voldoende tijd om de ingekomen stukken door te nemen.

De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Elk raadslid mag het college schriftelijke vragen stellen over alle zaken die de raad aangaan. Wanneer een raadslid een schriftelijke vraag indient, krijgen alle raads- en collegeleden hiervan een kopie. De schriftelijke vragen zijn terug te vinden op deze website.


Het college beantwoordt de schriftelijke vragen ook via een formele schriftelijke reactie aan het raadslid dat de vraag heeft gesteld. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen dertig dagen na de dag van ontvangst. Alle raadsleden en de pers krijgen van deze reactie weer een kopie.

De raad heeft verschillende middelen om het beleid aan te passen. Eén van die middelen is een motie. Een motie is een oproep of een wens van een raadslid aan het college van burgemeester en wethouders om het beleid te wijzigen of aan te passen.


Een raadslid kan een motie schriftelijk indienen tijdens een vergadering. Vaak wordt een motie gemaakt naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis in Assen. Het college wordt verzocht de motie uit te voeren, als deze door de raad tijdens de vergadering met meerderheid van stemmen is aangenomen. Toch is het college dit niet verplicht.


Het verschil met een amendement is dat een motie niet verplicht hoeft te worden uitgevoerd. Een raadslid gebruikt een motie vaak samen met andere politieke partijen. Dat maakt het een effectief middel om namens de Assenaren een signaal aan het college af te geven.


Een motie kan aansluiten op een agendapunt. De raad behandelt de moties tegelijkertijd met de beraadslaging (overleg) over het agendapunt. Als de motie niet aansluit op een agendapunt, is er sprake van een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. De behandeling van deze motie vindt dan plaats nadat alle andere agendapunten zijn afgehandeld.

De raad heeft verschillende middelen om het beleid aan te passen. Eén van die middelen is een amendement. Een amendement is een tekstuele wijziging van een raadsbesluit. Een raadslid kan een amendement schriftelijk indienen tijdens een raadsvergadering.


Met een amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een besluit, mits het amendement wordt aangenomen. Dat wil zeggen dat de meerderheid van de raad voor heeft gestemd voor het aannemen van het amendement. De tekstuele wijziging wordt dan doorgevoerd.


Op deze website vindt u de verworpen, ingetrokken en aangenomen amendementen. Een verworpen amendement heeft niet genoeg stemmen gekregen. De wijziging wordt dan niet doorgevoerd. Een ingetrokken amendement is een voorgestelde wijziging die na indiening en bespreking niet in stemming is gebracht.


Het verschil met een motie is dat een amendement rechtstreeks beleid of een verordening wijzigt, met andere woorden de voorgestelde wijzigingen opgenomen in het amendement gaan direct in. Een motie is doorgaans meer een verzoek aan het college van B&W dat nog een vervolg moet krijgen. Politiek gezien is de laatste dus minder zwaar.

De Rekenkamer (voorheen Rekenkamercommissie) doet onderzoek naar de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Hierbij wordt gekeken of de uitvoering efficiënt en volgens de regels heeft plaatsgevonden en of het doel bereikt is.


De Rekenkamer van de gemeente Assen is altijd op zoek naar onderwerpen voor onderzoek. Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. De rekenkamer gebruikt uw inbreng om te bepalen waarnaar zij in het komende jaar onderzoek zal doen. Als u een idee heeft, laat het ons vooral weten.


Onder het tabblad 'Wie is wie' ziet u de leden van de Rekenkamer en hun contactgegevens.

De griffie houdt de zogenoemde registers integriteit bij. Deze registers geven inzicht in de geschenken die een raadslid heeft ontvangen, bijeenkomsten die hij of zij op kosten van derden heeft bijgewoond en de zakelijke belangen die mogelijk spelen. Raadsleden hebben hiervoor een meldingsplicht. Om volledig transparant te zijn, worden deze registers gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem en zijn ze dus openbaar.

Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Op de pagina ‘Wie is wie’ vindt u de telefoonnummers en e-mailadressen van alle raadsleden, de raadsfracties en de griffie (om de hele gemeenteraad te bereiken). Daarnaast kunt u inspreken tijdens een raadsvergadering en de meeste consulterende raadsbijeenkomsten. Op deze pagina staat hoe u zich daarvoor kunt aanmelden. Als u graag advies wilt over hoe u zich het best tot de gemeenteraad kunt richten kunt u contact opnemen met de griffie.